• Day 1

    เย็น

    คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ทางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเป๋าให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง