• Day 1

    21. 55 น.

    คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินการบินไทย (TG) ทางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเป๋าให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง