• DAY 1

    ช่วงเย็น

    17. 20 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน QATAR (QR) ทางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเป๋าให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
    20.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบิน QATAR เที่ยวบินที่ QR 0981