• Day 1

    สนามบินดอนเมือง

    พร้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 3 ประตู6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯคอยอํานวย ความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า