• Day 2

    ช่วงบ่าย

    เข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง นําท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ทีเป็นทองสัมฤทธิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธทีเก่าแก่ทีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร เพือความเป็นสิริมงคลตลอดทังปี ถ่ายภาพเป็นทีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟทีใหญ่ทีสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครืองรางของขลังอันศักดิสิทธิของวัดแห่งนีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิงที มีชือเสียงของวัด มีร้านขายของทีระลึกมากมายไม่ว่าจะ เป็นเครืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมทีคนญีปุ่นมายัง วัดแห่งนีต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิงของฝากทีเป็นแบบญีปุ่น ญีปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทังข้าวของเครืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสือผ้า เป็นต้น ได้ทีนี หากมีเวลา ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูป คู่กับหอคอยทีสูงทีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ ของมหานครโตเกียว ทีท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมือวันที 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ทีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ทีพัก ย่าน ภูเขาไฟฟูจิ

  • Day 2

    ช่วงค่ำ

    รับประทานอาหารคํา (มือที2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนําแร่ออนเซ็น (Onsen) นําแร่ในสไตล์ญีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิม ซึงชาวญีปุ่นเชือว่านําแร่ ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน การบรรเทาอาการปวด เมือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทังบํารุงผิวพรรณให้เปล่ง ปลัง ทีพัก: Alexander Hotel & Resort Yamanakako// Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกล้เคียงกัน