• DAY 2

    เช้า

    ท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง/121 กม) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ สโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) แท่งหินโบราณ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ซาลิสบัวรี่ ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ

  • DAY 2

    บ่าย

    นำท่านเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติ ณ คอตส์โวลด์ เมืองเบอร์ตันออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลด์ บรรยากาศเงียบสงบและมีเสน่ห์ ด้วยลำธารสายเล็กๆ ของแม่น้ำวินด์รัช รู้จักกันในนาม Little Venice ไหลผ่านกลาง เมือง สามารถเดินลงลำธารได้ ให้เวลาอิสระท่านในการ เดินเล่น ถ่ายรูป ชมเมืองดื่มด่ำบรรยากาศของความน่ารักของเมืองนี้ เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังเมืองลอนดอน