• Day 3

    ช่วงเช้า

    นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึงได้จําลองเหตุการณ์ต่างๆทีเกิด แผ่นดินไหวในญีปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้อง จําลองแผ่นดินไหวในระดับทีแตกต่างกันได้ด้วย นําท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและทีพักทีตังอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัส กับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตืนเต้นกับการลืน ไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนังเลือนหิมะทีท่าน จะสามารถนังดืมดํากับทัศนีย์ภาพทีถูกปกคลุมด้วยหิมะทีดูแล้วสะอาดตายิงนัก หรือท่าน จะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซือของทีระลึกจากร้าน souvenir shop หรือ เลือกทานอาหารเครืองดืมทีบริเวณชัน2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวม อัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสําหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน, กระดานเลือน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)

  • Day 3

    ช่วงบ่าย

    นําท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ทีตังอยู่ริมฝังทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันทีอากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวทีสามารถ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทังลูกทีสวยงามมาก จากนันนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญีปุ่น ให้ท่านได้เรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่น และท่าน สามารถ เลือกซือชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากทีนีเช่น โฟมล้างหน้าถ่านหิน ภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญีปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากนํามันม้า และยาและวิตามิน ของญีปุ่นที บํารุงสุขภาพ ด้านหลังร้าน ท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพวิวฟูจิริม ทะเลสาบคาวากูจิโกะได้ นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านไป ช้อปปิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของ เหล่าบรรดาแฟชันนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึง ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสือผ้า,รองเท้า และเครืองสําอางเช่นแบนรด์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และ อืนๆ อีกมากมายทีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชัน8) ซึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา100 เยนเท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกีทีขายสินค้า ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ทีรวมสินค้า เครืองใช้เครืองสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิงตามอัธยาศัย อาหารมือเย็น