• DAY 4

    ช่วงเช้า

    อิสระให้ท่านท่องเทียวตามอัธยาศัยเต็มวัน เมือท่านท่องเทียวอิสระแล้ว นัดพบ ตามเวลาและสถานที เพือนําท่านเดินทางไปยัง Tokyo Nippon Budokan (จะมี การนัดจากเจ้าหน้าที เพือนัดหมายสถานทีและเวลาในการเดินทางไปชม คอนเสิร์ตอีกครัง) ให้ท่านช้อปปิงหรือเดินทางสู่สถานทีท่องเทียวอืนๆ เช่น อากิฮาบาร่า, ฮาราจุกุ หรือ ชิน จูกุ หรือ ช้อปปิงทีชิซุย เอ้าท์เล็ท ท่องเทียวโดยตัวท่านเอง

  • DAY 4

    ตอนเย็น

    ชมคอนเสิร์ต GOT 7 ที Tokyo Nippon Budokan