• DAY 5

    เช้า

    จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนีเป็นหนึงในวัดทีเป็นทีรู้จักมากทีสุดในภูมิภาคคันโต ถือว่า เป็นวัดทีโด่งดังทีสุดในแถบชิบะ และจํานวนผู้มาเยียมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นทีตังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึนสู่อาคารหลักเป็นสถานทีสําหรับสักการะบูชา ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชันหนึงคู่ สวนหย่อมทีมีสระนําขนาดใหญ่ รวมทังบริเวณ สําหรับเลียงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของ ศิลปะแบบญีปุ่นเอาไว้ นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือสิริมงคล ให้มีชีวิตทีดีและยืนยาว พร้อม เลือกชมและซือเครืองรางของขลังและสินค้าพืนเมือง จากนันนําท่านเดินทางไปช้อปปิง ร้านดอง กี เป็นร้านทีรวบรวมสินค้าต่างๆของญีปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิงได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพือเตรียมตัวเดินทาง กลับ
    13